• فقط زبان هایی که برای آنها تاریخ و زمان تعیین شده است مورد قبول است