دوره های مکالمه فشرده ( هر جلسه 120 دقیقه)

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای 1 یا 2 یا 3 را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OST110120

A1

10-12

15

120

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

2

OST120120

A1

20:30-22:30

15

120

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

3

OST121120

A1

21:30-23:30

15

120

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

4

OEL110120

B1

10-12

15

120

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

5

OEL120120

B1

20:30-22:30

15

120

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

6

OEL121120

B1

21:30-23:30

15

120

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

7

OPI110120

CI

10-12

15

120

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

8

OPI120120

CI

20:30-22:30

15

120

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

9

OPI121120

CI

21:30-23:30

15

120

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

10

OPI110120

D1

10-12

15

120

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

11

OPI120120

D1

20:30-22:30

15

120

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

12

OPI121120

D1

21:30-23:30

15

120

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

13

OPI110120

E1

10-12

15

120

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

14

OPI120120

E1

20:30-22:30

15

120

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

15

OPI121120

E1

21:30-23:30

15

120

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

دوره های مکالمه عادی ( هر جلسه 90 دقیقه)

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای 1 یا 2 یا 3 را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OST11090

A1

10-11:30

20

90

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

2

OST12090

 A1

20:30-22

20

90

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

3

OST12290

 A1

22-23:30

20

90

 

 

STARTER

ثبت نام کنید

4

OEL11090

 B1

10-11:30

20

90

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

5

OEL12090

 B1

20:30-22

20

90

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

6

OEL12290

 B1

22-23:30

20

90

 

 

ELEMETARY

ثبت نام کنید

7

OPI11090

 CI

10-11:30

20

90

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

8

OPI12090

 CI

20:30-22

20

90

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

9

OPI12290

CI

22-23:30

20

90

 

 

PRE-INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

10

OPI11090

 D1

10-11:30

20

90

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

11

OPI12090

 D1

20:30-22

20

90

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

12

OPI12290

 D1

22-23:30

20

90

 

 

INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

13

OPI11090

 E1

10-11:30

20

90

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

14

OPI12090

 E1

20:30-22

20

90

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

15

OPI12290

 E1

22-23:30

20

90

 

 

UPPER- INTERMEDIATE

ثبت نام کنید

دوره های ادونس

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OFCE11090

FCE1

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

2

OFCE12090

FCE1

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

3

OFCE12290

FCE1

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

4

OCAE11090

CAE1

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

5

OCAE12090

CAE1

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

6

OCAE12290

CAE1

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

7

OSP11090

SPEAKING 1

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

8

OSP12090

SPEAKING 1

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

9

OSP12290

SPEAKING 1

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

10

ORFCE1090

FCE REVIEW

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

11

ORFCE2090

FCE REVIEW

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

12

ORFCE2290

FCE REVIEW

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

13

ORCAE1090

CAE REVIEW

10-11:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

14

ORCAE2090

CAE REVIEW

20:30-22

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

15

ORCAE2290

CAE REVIEW

22-23:30

20

90

 

 

ADVANCED

ثبت نام کنید

دوره های فرانسه

عزیزانی که میخوان یادگیری زبان فرانسه رو شروع کنن میبایست با توجه به زمان دلخواه یکی از کدهای 1 یا 2 یا 3 را انتخاب نمایند.

 

CODE

LEVEL

TIME

SESSIONS

DURATION(MIN)

TEACHER

FEE

مناسب برای

 

1

OND110120

Le niveau débutant

10-12

15

120

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

2

OND120120

Le niveau débutant

20:30-22:30

15

120

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید

3

OND121120

Le niveau débutant

21:30-23:30

15

120

 

 

مقدماتی

ثبت نام کنید