کادر مدیریت موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

مسئولین آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

کادر دفتری موسسه MCI

سرکار خانم ریحانه جمند

متصدی امور دفتری شعبه سناباد


سرکار خانم ملیحه بهادری

متصدی امور دفتری شعبه سناباد