موسسه زبان mci

نتایج نظرسنجی

نمایش ۵۱ - ۶۱ از ۶۱

نمایش ۵۱ - ۶۱ از ۶۱

چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟
۱۱۱
۱۱۱
۵۵۱
۶۶۱
۱۱۶
۵۴۱
۱۲۳
حتما معرفی میکنمهنوز دودل هستمهیچی
نه معرفی نمیکنمتا حالا که راضی بودم و ادامه میدماگر یه روز بخوام شرکت کنم میام MCI
نه معرفی نمیکنمتا حالا که راضی بودم و ادامه میدماگر یه روز بخوام شرکت کنم میام MCI
حتما معرفی میکنمتا حالا که راضی بودم و ادامه میدماگر یه روز بخوام شرکت کنم میام MCI
چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟
شروع ترم یک زبان فرانسه

ترم یک زبان فرانسه داره از پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع میشه اگر به مکالمه فرانسه علاقه داری از دستش نده !