ترم یک زبان فرانسه

اگه زبان فرانسه دوست داری عجله کن!