موسسه زبان mci

نتایج نظرسنجی

نمایش ۱ - ۶ از ۶

نمایش ۱ - ۶ از ۶

چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟
۳۶۱
۵۳۶
۶۶۶
۵۶۵
۱۱۱
۲۲۲
چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟