مهمانی تقدیر از اساتید و زبان آموزان برتر 2018

همایش بزرگ تاپ های سالMCI2018

روز معلم اردیبهشت98

جشن یلدا همکاران و اساتید موسسهMCI-1396

تقدیر از اساتید فرانسه

تولد همکاران