به صفحه نظرسنجی MCIخوش آمدید

موسسه زبان mci

برای پاسخ به هر یک از سؤالات بالا می‌بایست اعداد ۱ تا ۶ را انتخاب کنید. ۱ برای بیشترین تمایل و ۶ برای کمترین تمایل است.

"*" indicates required fields

چقدر تمایل دارید تا ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد کنید؟*
چقدر تمایل دارید تا در آینده در دوره های ماشرکت کنید؟*
چقدر علاقه دارید تا از سایر دوره های مامثل عربی و فرانسه استفاده کنید؟*